Warunki handlowe

Porządek znajduje przyjaciół. Proszę poświęć czas na zapoznanie się z naszymi warunkami handlowymi.

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) regulują stosunki między stronami umowy kupna, w której po jednej stronie figuruje spółka Wander Book s.r.o., Regon 07662301, NIP CZ07662301 z siedzibą przy ul. Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec jako sprzedawca, a po drugiej stronie nabywca, który może również być konsumentem w rozumieniu post. § 419 z nr 89/2012 Dz.U. Dodatkowe informacje odnośnie sprzedawcy są dostępne na stronie internetowej www.wander-book.com w zakładce Kontakt.

Nabywcą jest konsument lub przedsiębiorca.

Konsumentem w rozumieniu post. § 419 z nr 89/2012 Dz.U. jest każda osoba, która poza swoją działalnością gospodarczą lub poza samodzielnie wykonywanym zawodem zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób z nim współpracuje. Stosunki prawne sprzedawcy i konsumenta wyraźnie nieokreślone w niniejszych OWH podlegają odpowiednim postanowieniom ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, obydwie w obowiązującym brzmieniu, jak również przepisom powiązanym.

Przedsiębiorcą w rozumieniu post. § 420 i kolejnych z nr 89/2012 Dz.U. jest osoba wykonująca samodzielnie, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność działalność zarobkową na podstawie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub podobnej z zamiarem czynienia tak systematycznie w celu osiągnięcia zysku. Za przedsiębiorcę uważa się również osobę zapisaną w rejestrze handlowym.

Stosunki prawne sprzedawcy i nabywcy, który jest przedsiębiorcą wyraźnie nieokreślone w niniejszych OWH podlegają odpowiednim postanowieniom ustawy nr 89/2012 Dz.U, jak również przepisom powiązanym. W razie jakichkolwiek rozbieżności między OWH a umową indywidualną, decydujące znaczenie ma umowa.

Nabywca zobowiązuje się do zapoznania z niniejszymi warunkami handlowymi przed złożeniem zamówienia towaru. Po złożeniu zamówienia uważa się, że nabywca zapoznał się z warunkami handlowymi i zgadza się z nimi.

II. Ochrona danych osobowych

Odbiorca dobrowolnie udostępnia dostawcy swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie, przechowywanie oraz rejestrowanie w celu zawarcia transakcji z dostawcą. Dostawca nie udostępnia w ten sposób uzyskanych danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem przewoźników towaru, i to wyłącznie w celu prawidłowej dostawy towaru. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego zrealizowania transakcji między odbiorcą i dostawcą. Dane osobowe odbiorców są zabezpieczone przeciwko nadużyciom.

III. Ochrona własności przemysłowej i praw autorskich

Odbiorca nie uzyskuje żadnych praw do użytkowania zarejestrowanych marek, nazw handlowych, logo firmy, patentów dostawcy lub innych firm, których towar jest zawarty w ofercie handlowej dostawcy, jeśli nie uzgodniono inaczej.

IV. Cena i warunki płatności

  • Ceny podane na witrynie www.wander-book.com zawierają podatek VAT.
  • Ceny podaje sprzedawca (dostawca) w aktualnej ofercie na witrynie www.wander-book.com
  • Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Towar do momentu całkowitej zapłaty należy do firmy Wander Book s.r.o.

Odbiór osobistypłatność w gotówce0,00 zł
Poczta Polska – przesyłka poleconapłatność na rachunek8,00 zł ,-
Poczta Polska – przesyłka za pobraniem (list)płatność w gotówce podczas odbioru13,00 zł
Poczta Polska – paczkapłatność na rachunek18,00 zł
Poczta Polska – paczkaprzesyłka za pobraniem23,00 zł

Czas wysyłki większości zamówionych towarów wynosi tydzień, zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego terminu.

Czas wysyłki towaru, który jest niedostępny (nie ma go w magazynie) zostanie podany dodatkowo.

V. Warunki dostawy

Dostawca dostarcza odbiorcy towar pod adres wskazany w zamówieniu. Jeśli odbiorca nie odbierze towaru pod podanym adresem i w uzgodnionym czasie, zostanie obciążony wszystkimi kosztami związanymi z dostawą towaru, jak również kosztami związanymi z ponowną dostawą towaru.

Odbiorca określi sposób dostawy w zamówieniu, do wyboru są następujące opcje:

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej

VI. Warunki gwarancji

Towar jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy, jeśli nie podano inaczej. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się towarem, wad, na których powstanie dostawca nie ma wpływu np. uderzenie, upadek, działanie wody lub promieni słonecznych itp. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towaru spowodowanego jego użytkowaniem.

Reklamacja towaru, która nie została zrealizowana w okresie gwarancji, nie będzie później uznana za reklamację.

Okres gwarancji zaczyna się liczyć od dnia przejęcia towaru. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe podczas normalnego użytkowania towaru.


VII. Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy po stronie nabywcy, który jest konsumentem w rozumieniu § 1820 ust. 1 lit. f) z nr 89/2012 Dz.U.

Kupujący konsument jest uprawniony zgodnie z § 1829 i kolejnymi z nr 89/2012 Dz. U. do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przejęcia towaru, jeśli umowa została zawarta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Jeśli konsument zdecyduje się skorzystać z tego prawa, powinien zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przesłać do sprzedawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przejęcia towaru. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdzi konsumentowi przyjęcie reklamacji.

Jeśli konsument odstąpi od umowy powinien najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić towar, który otrzymał od sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo wyłącznie do odszkodowania za rzeczywiście poniesione koszty związane ze zwrotem towaru. Koszty związane ze zwrotem towaru w razie odstąpienia od umowy, jeśli została ona zawarta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, ponosi zgodnie z § 1820 ust. 1 lit. g) z nr 89/2012 Dz.U. konsument.

Jeśli konsument odstąpi od umowy, sprzedawca najpóźniej w ciągu czternastu dni zwróci mu wszelkie środki pieniężne wraz z kosztami dostawy, tą samą drogą, którą pieniądze od niego otrzymał. Dostawca nie jest zobowiązany do oddania konsumentowi przyjętych środków pieniężnych dopóki konsument nie przekaże mu towaru lub nie udowodni, że dostarczył towar dostawcy. Jeśli konsument obrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru, który oferuje sprzedawca, sprzedawca zwróci mu zgodnie z postanowieniem § 1832 ust. 2 z nr 89/2012 Dz.U. koszty dostawy towaru w wysokości najtańszego oferowanego sposobu dostawy towaru. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy w rozumieniu § 1833 z nr 89/2012 Dz.U. za obniżenie wartości towaru.

VIII. Warunki reklamacji

Odbiorca jest zobowiązany sprawdzić towar bezzwłocznie po jego przejęciu. Jeśli okaże się, że opakowanie zostało mechanicznie uszkodzone, odbiorca powinien sprawdzić stan towaru, a w razie jego uszkodzenia sporządzić w obecności przewoźnika pisemne sprawozdanie dotyczące uszkodzenia.

W razie stwierdzenia podczas dostawy w miejscu określonym w adresie dostawy, że przesyłka doręczana za pośrednictwem poczty jest uszkodzona, nie zostanie ona doręczona, ale pozostanie na poczcie i reklamacja zostanie rozpatrzona na miejscu. Adresat może wnioskować, aby uszkodzona przesyłka pocztowa została otwarta na poczcie przed jej doręczeniem i w ten sposób można określić zakres uszkodzeń.

Również dodatkowo można złożyć reklamację uszkodzenia, ale tylko w wypadku, że uszkodzenie nie było widoczne już podczas dostawy. Taką dodatkową reklamację można złożyć wyłącznie w terminie dwóch dni roboczych od dnia doręczenia. Najlepiej złożyć reklamację przesyłki pocztowej na poczcie, która ją dostarczyła. Reklamację jednak przyjmie również jakakolwiek inna poczta. Warunkiem złożenia reklamacji dodatkowej jest okazanie przesyłki pocztowej w tym stanie, w którym została doręczona albo, jeśli nie jest to możliwe, należy ten stan w wiarygodny sposób udokumentować.

Odbiorca powinien składać reklamację w formie pisemnej (lub za pośrednictwem e-maila) przesyłając lub zawiadamiając stwierdzone wady pod adres siedziby sprzedawcy.

Reklamację towaru należy dostarczyć dostawcy wraz z wadliwym towarem, zawsze w formie pisemnej z krótkim opisem wady. Jeśli odbiorca nie okaże dokumentu zakupu towaru, sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji.

Do reklamacji można przyjąć towar wyłącznie w odpowiednim opakowaniu. Towar wysłany do reklamacji za pośrednictwem poczty lub innego przewoźnika należy prawidłowo zabezpieczyć przed kolejnymi uszkodzeniami.

Po przyjęciu wadliwego towaru do reklamacji zostanie wystawiony kwitek potwierdzający przyjęcie, w terminie 3 dni od dnia przejęcia nabywca zostanie zawiadomiony, jak reklamacja została rozpatrzona. Termin na usunięcie wady wynosi 30 dni.

Jeśli wadę można usunąć, nabywca może wymagać jej naprawienia, uzupełnienia tego, czego brakuje lub udzielenia adekwatnej zniżki z ceny zakupu. Jeśli wady nie można usunąć, nabywca może odstąpić od umowy lub może domagać się udzielenia adekwatnej zniżki z ceny zgodnie z § 1923 z nr 89/2012 Dz.U.